0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Klein-Brabant

Welkom bij het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Klein-Brabant. Aan de hand van deze enquête wordt gezocht naar mogelijkheden om het bestaande aanbod aan transport te verbeteren in uw regio. Op basis van uw woonplaats werd u geselecteerd om deel te nemen aan deze enquête, uitgevoerd door Universiteit Gent, IGEMO en De Lijn. Uw deelname is volledig vrijwillig, en neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Gelieve slechts één volwassen lid van uw huishouden te laten deelnemen. Al uw antwoorden zijn volledig anoniem. U kan uw voortgang steeds volgens via het grijze balkje bovenaan de pagina. Onder de deelnemers worden één Bornembon en één P-bon verloot, telkens ter waarde van 50 euro. Indien u kans wil maken op een van deze bonnen dient u aan het einde van de enquête uw e-mailadres op te geven. Voor vragen en opmerkingen kan u steeds contact opnemen via anke.bracke@ugent.be. 

Alvast bedankt voor uw tijd en moeite!


Dit onderzoek kadert zich binnen een Europees Interreg project 'MOVE' of 'Mobility Opportunities Valuable to Everybody'.


 


 

Door deel te nemen aan deze enquête geeft u informatie door die toelaat u als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze eigen onderzoeksdoeleinden aan de Universiteit Gent en als u daar toestemming voor geeft.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Door deel te nemen aan deze enquête  accepteert u dit privacybeleid.


Universiteit Gent, gevestigd te St. Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.ugent.be/
St. Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
+3193310101

Voor meer informatie kan u terecht bij Hanne Elsen, de Functionaris Gegevensbescherming van Universiteit Gent. Zij is te bereiken via privacy@ugent.be


Persoonsgegeven die wij verwerken

Universiteit Gent verwerkt volgende persoonsgegevens: 

- geboortedatum
- geslacht
- inkomen
- gezinssituatie
- diploma
- adresgegevens
- e-mailadres (optioneel)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dit onderzoek heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via anke.bracke@ugent.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Universiteit Gent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om onderzoek te doen naar nieuwe mobiliteitsoplossingen (op maat). 
- Om bestaande mobiliteitsdiensten te verbeteren. 


Geautomatiseerde besluitvorming

Universiteit Gent neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Universiteit Gent) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Universiteit Gent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een minimale bewaartermijnen van 5 jaar na afloop van dit onderzoeksproject. Daarna bestaat de mogelijkheid dat de data bewaard wordt voor toekomstige onderzoeksdoeleinden.


Delen van persoonsgegevens met derden

Universiteit Gent verkoopt of geeft uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Universiteit Gent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Universiteit Gent gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Universiteit Gent en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar anke.bracke@ugent.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), en paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk (binnen vier weken), op uw verzoek. Universiteit Gent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Universiteit Gent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming of via anke.bracke@ugent.be